This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ensimmäiset etätehtävät

Etätehtävät

Etätehtävä 1

Kuvaa oppimisympäristö, johon kehittämistehtäväsi kohdistuu. Huomioi oppimisympäristön fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen ulottuvuus.

 

Oppimisympäristönä on Vaasan kaupunginteatteri. Opiskelija on siellä ääni- ja valotekniikassa laajennetussa työssäoppimisessa. Teatteri on vanha, viisikerroksinen rakennus. Opiskelija toimii pääasiassa ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan ison näyttämön tiloissa, mutta käyttää koko rakennuksen tiloja vaihtelevasti.

Opiskelija on saanut laajennetun työssäoppimisen työpaikassaan paljon vastuuta ja hoitaa työtehtäviä itsenäisesti. Psyykkistä painetta luo se, että työhön kuuluu paljon odottelua ja positiivista palautetta on harvoin tarjolla. Aina täytyy olla valmistautunut myös siihen, että vastuulla oleva tekniikka pettää, ja tilanne pitää pystyä selvittämään.

Sosiaalinen ympäristö teatterilla on ystävällinen ja avulias. Opiskelija on otettu vastaan hyvin ja hän kokee ilmapiirin piristäväksi. Sosiaalisia taitoja tarvitaan, koska pääosa työinformaatiosta on suullista kanssakäymistä ja vakituisen henkilökunnan lisäksi teatterilla käy vierailevia esityksiä. Opiskelija kokee ympäristön mukavaksi, kunhan vain huumorintajua riittää.

Pedagogisena oppimisympäristönä teatteri opettaa opiskelijalle vastuullisuutta, itsenäisyyttä ja sosiaalisuutta. Teatterilla vaaditaan täsmällistä aikataulujen noudattamista, mikä on näkynyt jo opiskelijan kehittymisenä koulutöidenkin suorittamisessa. Teatterin harjoituksissa on äänitekniikasta vastaavan kyettävä ottamaan vastaan runsaastikin palautetta ja kritiikkiä.

 

Etätehtävä 2

Mieti, miten oppimisympäristön turvallisuus toteutuu / voidaan taata. Huomioi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä se, miten pedagogisin ratkaisuin turvallisuutta voidaan edistää.

 

Fyysisen turvallisuuden takaamisessa tärkeää on, että opiskelija noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita sekä erityisesti teatterin omia ohjeita. Oppimisympäristössä käytetään erikoistehosteita (tuli, räjähteet yms.) ja ympäristössä on erilaisia valoja sekä voimakkaita ääniä. Nämä asiat on huomioitu teatterityössä.

Psyykkisistä hyvinvointia kuormittava odottelu on työlle tyypillinen piirre, johon opiskelijan on totuttava. Positiivisen palautteen vähäisyys voisi olla korjattavissa pyytämällä itse palautetta sopivissa tilanteissa joko työpaikkaohjaajalta tai työtovereilta.  Asiasta voi keskustella myös työssäoppimisen ohjaajan kanssa. Työssä rutinoituminen auttaa tiukoista ja yllättävistä tilanteista selviämisessä. Keskustelua voisi myös käydä muiden saman alan ammattilaisten kanssa, heillä voi olla vinkkejä myös siihen, miten odotusaikaan tottuu.

Sosiaalinen turvallisuus voi työssäoppijalla vaarantua, mikäli hän ei pääse sisään työpaikan porukkaan. Tässä tapauksessa sosiaalinen opiskelija on kotiutunut hyvin teatterille. Työympäristönä teatteri on ylipäätään paikka, jossa työntekijöillä on hyvät sosiaaliset taidot. Työssäoppimisen ohjaajan tehtävä on seurata, että opiskelijan ihmissuhteet työssäoppimispaikalla ovat kunnossa.

Pedagogisia ratkaisuja turvallisuuden edistämiseksi ovat esimerkiksi työturvallisuus- ja tulityökortin suorittaminen. Perehdyttäminen työpaikkaan ja tutustuttaminen työntekijöihin on työpaikkaohjaajan yksi tärkeä tehtävä. Jotta opiskelija omaksuu turvallisen työtavan, on työpaikan vakituisen henkilökunnan näytettävä esimerkkiä. Atto-aineiden tehtävät voivat ohjata opiskelijaa havainnoimaan ja pohtimaan turvallisuusasioita omalla työpaikalla.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username