This is a free Purot.net wiki
  • View:

Etätehtävät 1, 2

Etätehtävät

Tehtävä 1

Kehittämishankkeeni kohdentuu työssäoppimiseen joka tapahtuu aidossa työympäristössä. Kuten kehittämistehtäväni johdannossa totesin aloitan helmikuussa uuden ryhmän kanssa. Koulutus on räätälöity yhdessä työelämän kanssa, koulutustarve tuli sieltä, koska kyseisellä alalla alkaa olla työvoimapula johtuen alalla vallitsevan henkilöstön ikärakenteesta. Lähivuosina tältä alalta poistuu suuri osa eläkkeelle. Kyseessä on kiviainesten murskaamon hoitajan koulutus, kyseessä on tuotantoprosessi, joten ehkä prosessinhoitaja olisi myös kuvaava nimi. Myös kaivannaisteollisuuden nousu on vaikuttamassa siihen, että alalle tarvitaan uusia työntekijöitä.

Työssäoppiminen tapahtuu siis erilaisilla kiviainesten tuotantolaitoksilla, murskilla. Työ on osin hyvin fyysistä, kuten maarakennusalalla yleensä. Tämän lisäksi on huomioitava olosuhteet, työ tehdään ulkona kesät talvet, joten on selvää, että olosuhteet vaihtelevat. Psyykkistä kuormittavuutta lisää murskaamon tuotannolliset ja laadulliset tavoitteet sekä työ luonne. Osin työ on itsenäistä ja vaatii tekijältään omaaloitteisuutta sekä vastuunkantoa tehdyistä ratkaisuista.

Työssäoppiminen tapahtuu siis murskaamoilla, jotka kiertävät kohteesta toiseen on ns. "reissutyö" ja vaatii niin ollen myös hyviä sosiaalisia taitoja niin suhteessa työtovereihin kuin asiakkaisiin.

Pedagoginen ulottuvuus tulee esiin siinä, että opiskelijat tutustuvat lyhyellä jaksolla tuleviin työympäristöihin sekä oppilaitoksella ollessa kiinnitetään huomiota toimimiseen työryhmän jäsenenä huomoiden kuitenkin yksilölliset tarpeet. Tämän lisäksi työnohjaajille pidetään ennen opiskelijoiden tulemista koulutuspäivä, jossa keskitytään ohjauksellisiin menetelmiin. Lisäksi ennen työssäoppimisen aloittamista opiskelijat laativat TOPSin ja asettavat tavoitteet jaksolle, näistä tavoitteista käydään keskustelu opiskelija-opettaja-työnohjaaja.

Tehtävä 2

Työsssäoppimisympäristö asettaa turvallisuudelle keskeisen roolin. Toimitaan suurien koneiden ja laitteiden kanssa, on louhintaa, pölyä, melua. Riskitekijöitä on todella paljon ja ne vaikuttavat myös psyykkisesti ja usein meiltä unohtuu psyykkinen työsuojelu. Keskitymme vain fyysisen puolen hoitamiseen ja unohdamme kysyä kuinka voit. Opiskelijan kanssa käydään joko työmaakäynnin yhteydessä tai muulla tavoin kahdenvälinen keskustelu, jossa tiedustellaan opiskelijan hyvinvointia nimenomaan psyykkeen osalta. Tämä saattaa hyvinkin tulla esille silloin, kun opiskelijalla on pieniä lapsia tai ongelmia parisuhteessa ja hän töissä toisella paikkakunnalla. Ne vaikuttavat tekemiseen ja lisävvät tapaturman riskiä, koska ei keskitytä siihen mitä tehdään.

Turvallisuudesta on alalla toimivien isojen yritysten osalta hoidettu esimerkillisesti ja ennenkuin opiskelija menee työpaikalle on opettajan varmistuttava siitä, että edellytykset turvalliseen työskentelyyn ovat hyvät. Mikäli todetaan, että tapaturman riski on liian suuri ei opiskelijaa lasketa ko.paikkaan.

Koulutuksen aikana turvallisuutta korostetaan aika ajoin ja opetellaan henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö niin, että se on automattista. Opiskelijat suorittavat EA1 kurssin, Tulityö-, Työturvallisuus- ja Tieturva1 kortin, joista osa vaadittan jo työnantajan toimesta. Lisäksi on koulutuspäivä Espoon Turvapuistossa.

Jokainen työssoppija käy lisäksi ko.työpaikan perehdyttämisohjelman ja opettaja varmistaa että perehdytys on tehty.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username