This is a free Purot.net wiki
  • View:

AilaL

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtäväni koskee nuorisoasteen 1. vuoden työssäoppimisjakson kehittämistä merkonomi- ja datanomikoulutuksessa Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa.

Etätehtävä 1/Aila Länsimies
Kuvaa oppimisympäristö, johon kehittämistehtäväsi kohdistuu. Huomioi oppimisympäristön fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen ulottuvuus
Kehittämistehtäväni kohdistuu peruskoulupohjaisten merkonomien ja datanomien 1. opiskeluvuoden TOP-jakson suunnitteluun.
Fyysisenä oppimisympäristönä tulee olemaan myymälät toiminta-alueellamme. Tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat työelämään ja asiakaspalveluun aidossa työympäristössä. Myymälöissä fyysiseen ympäristöön kuuluvat työvälineet, kalusteet ja tekniikka.
Sosiaaliseen oppimisympäristöön kuuluvat työpaikkaohjaaja, työntekijät, ohjaava opettaja, asiakkaat ja mahdollisesti luokkatoveri/t, jotka ovat samassa TOP-paikassa tai muita saman ryhmän opiskelijoita. Vuorovaikutus tapahtuu kasvokkain myymälässä ja voi tapahtua myös puhelimitse ja somen avulla. Toimivat yhteydet edellä mainittuihin sosiaalisiin tahoihin muodostavat oppimista tukevan verkoston.
Pedagogisia ratkaisuja kuvaa suunnitelmallisuus, eriytys sekä erilaisten oppimistyylien ja aistikanavien hyödyntäminen. Oppimateriaali muodostuu työpaikalla saaduista suullisista ja kirjallisista ohjeista sekä mahdollisesti tietoverkkojen kautta saatavasta tiedosta. Myymälässä opitaan pääasiassa tekemällä sekä seuraamalla kokeneen työntekijän työskentelyä. Opiskelija havainnoi ohjatusti asiakaspalvelua työpaikalla sekä osallistuu valmiuksiensa mukaisesti palveluun.
Suunnitelmallisuutta kuvaa se, että sopivat työpaikat kartoitetaan etukäteen ja että TOP-jaksolla on tavoitteet: työelämän sääntöihin perehtyminen, käytännön yritystoimintaan perehtyminen ja asiakaspalveluun tutustuminen. Eriytystä tapahtuu mm. siten, että opiskelijat sijoitetaan erilaisiin opiskelijan tarpeiden mukaisiin myymälöihin oppimaan. Datanomeilla ja merkonomeilla voi olla osittain erilaiset tavoitteet.
Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu emotionaalisista ja kognitiivisista tekijöistä. Saman luokan opiskelijat voivat olla erilaisissa elämäntilanteissa TOP-jakson aikana. Suurin osa tämän TOP-jakson opiskelijoista on n. 17-vuotiaita eikä heillä monellakaan ole aikaisempaa kokemusta työelämästä TET-jakson lisäksi. Uusi oppimisympäristö voi aiheuttaa nuorelle jännitystä, mutta myös innostaa alan ammattilaiseksi kehittymisessä. Tunne-elämä on tässä vaiheessa olevalla nuorella voimakkaassa liikkeessä. Ongelmia voi olla kotona tai kaveri/parisuhteissa. Yhteydet ikätovereihin ja luokkatovereihin ovat tärkeitä nuorelle. Osa nuorista osaa jo paljon asiakaspalvelussa tarvittavia sosiaalisia taitoja, mutta osalle tilanteet ovat ujouden vuoksi erityisen haasteellisia. On siis huolehdittava, että nuorella on tukea ja ohjausta tarjolla riittävästi työpaikalla ja sosiaalisessa verkostossa mahdollisuus yhteyksiin.

Etätehtävä 2

Mieti miten oppimisympäristön turvallisuus toteutuu / voidaan taata. Huomioi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuviuus sekä se, miten pedagogisin ratkaisuin turvallisuutta voidaan edistää.

Oppimisympäristön turvallisuus voidaan toteuttaa:
Fyysinen ympäristö
Valitsemalla sopivat ympäristöt etukäteen.
Psyykkinen
Huomioimalla opiskelijan elämäntilanne, kypsyys ja yksilöllinen ohjauksen tarve. Järjestämällä mahdollisuus keskustella asioista sekä työpaikkaohjaajan, opettajan että luokkatoverien kanssa. Se voi tapahtua kasvokkain, puhelimessa tai somessa.
Sosiaalinen
Mahdollisuudet kommunikointiin eri tahojen kanssa. Myös vanhemmat on huomioitava, kun on kysymyksessä alaikäiset.
Pedagogiikka
Tavoitteena on hyvin suunniteltu ja tavoitteellinen TOP-jakso, jossa oppimista seurataan ja ohjataan. Tähän sisältyy mm. eri tahoille tiedottaminen (opiskelija, työpaikka, vanhemmat). Oppimista ohjataan mm. oppimispäiväkirjalla ja tehtävillä, joita käsitellään myös oppitunneilla. Tällöin on mahdollista oppia myös vertaisilta. Oppimispäiväkirjaa voitaisiin ylläpitää verkossa, jolloin ohjaaja saa palautetta edistymisestä koko ajan. Pedagogisia ratkaisuja kehitetään vielä, joten suunnitelma on alustava.

Kehittämistehtävä Aila Länsimies

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tallensin kehitystehtävän diaesityksen Slidesharen kautta tänne. Puuttuuko siitä vielä jotakin?
aillans   (13.03.2012 21:39)
  Reply