This is a free Purot.net wiki
  • View:

Opettajan työelämäosaaminen

Laadi arviointikriteeristö opettajan työelämäosaamisen arviointiin. Tee itsearviointi yhdessä parisi kanssa. Kukin teke itsestään, mutta yhdessä keskustellen. Aseta itsellesi kehittymistavoite seuraavalle vuodelle, mieti toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sosiaalinen media (some) ja tvt osana työssäoppimista

Tekninen valmius (Tärkeä pointti, mutta on ennemmin edellytys osaamiselle ja sen hyödyntämiselle, ei niinkään opettajan osaamisen arviointikriteereitä)

 - ajanmukaiset laitteet

 - kunnossa olevat laitteet

 - ulkopuolinen laitetuki

Tekninen osaaminen

- osaa käyttää erilaisia some-välineitä,  löytää oikean / tarkoituksenmukaisen välineen kuhunkin tarkoitukseen

- osaa hakea tietoa erilaisista some-välineistä

   - teknisen tuen löytäminen kustakin some-välineestä

- kykenee opettamaan välineiden käyttöä

- osaa ohjata työpaikkaa (tarkoitetaanko, että somen välityksellä vai sen käytössä?)

 

Pedagoginen osaaminen

- osaa ohjata some:n sisällä 

- osaa tuottaa sisältöä someen

   - oman opetusaineen sisällön muuntaminen some-välineeseen sopivaksi

   - tekijänoikeusasiat hallussa

- "välineen" etiketin osaaminen (netiketti)

- osaa rajata työaikansa somen ja henkilökohtaisten kontaktien välillä

 

Opiskelijan ohjaus ja arviointi työssäoppimisprosessissa

- osaa arvioida opiskelijan oppimista

- osaa arvioida opiskelijan osaamista

-Osaa erottaa oppimisen arvioinnin ja osaamisen arvioinnin merkityksen toisitaan

- tuntee opetussuunnitelman sisällöt

- tuntee tutkinnon arviointikriteerit

- omaa hyvät vuorovaikutustaidot toimittaessa sekä työssäoppijan että työpaikkaohjaajan kanssa

- osaa ohjata monipuolisten menetelmien ja välineiden avulla

- Osaa valita tarkoituksenmukaisen välineen ja kanavan ohjauksen toteuttamiselle.

- osaa toimia yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa

- osaa ohjata opiskelijalähtöisesti ja yksilöllisesti

 

 

Opettaja työelämäyhteistyön kehittäjänä

Opettaja

- osallistuu työelämäjaksolle, tutustuu eri organisaatioihin, nykykäytäntöihin, erilaisiin työtehtäviin, eri ammattinimikkeisiin

- on yhteistyökykyinen

- hallitsee asiakaspalvelutaidot

- osaa verkostoitua

- on aktiivinen

- arvostaa työelämästä saatua ammattitaitoa

- ideoi yhdessä uusia toimintatapoja

- kouluttaa uusia työpaikkaohjaajia

- kouluttaa työpaikkaohjaajia arviointiosaamiseen

- kerää palautetta

- hyödyntää kerättyä palautetta työelämäyhteistyön edelleen kehittämisessä

- kehittää työelämäyhteistyötä saamansa palautteen pohjalta

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username