This is a free Purot.net wiki
  • View:

Etätehtävät

Etätehtävät

Kuvaa oppimisympäristö, johon kehittämistehtäväsi kohdistuu. Huomioi oppimisympäristön fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen ulottuvuus

Oppimisympäristönä on yritys tai vastaava paikka (esim yhdistys), mikä toimii työssäoppimispaikkana työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevalle henkilölle. Oppimisympäristöt vaihtelevat, samoin työtehtävät. Siksi myös ulottuvuudet vaihtelevat oppimisympäristöjen kesken. Koulutettaville annettujen vastuiden määrä vaihtelee yksilöllisesti. Työtehtävistä riippuen fyysinen ja psyykkinen kuormitus vaihtelee yksilöittäin. Työssäoppimispaikka ja tietopuolisenkoulutuksen opiskelupaikka muodostavat sosiaalisen ympäristön koulutettavalle. Pedagogisena ulottuvuutena on kokonaisvaltainen työelämävalmiuksien lisääminen.

Mieti, miten oppimisympäristön turvallisuus toteutuu / voidaan taata. Huomioi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä se, miten pedagogisin ratkaisuin turvallisuutta voidaan edistää

Oppimisympäristön tulee olla työssäoppijalle turvallinen. Ensisijainen vastuu turvallisuudesta on työssäoppimispaikalla, mutta myös kouluttajan on kiinnitettävä huomiota turvallisuuteen. Oppimisympäristön fyysinen turvallisuus tulee olla kunnossa. Psyykkisenä hyvinvointi on mm mahdollisuus "avautua" ongelmista tms. Pedagogisena ratkaisuna turvallisuuden edistämiseksi on ensisijaisesti riittävä perehdytys.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username